Tietoturvaseloste

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn ja sen tarkoituksena on parantaa yksilön suojaa käsiteltäessä henkilötietoja. Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa kansallisen tietosuojalainsäädännön. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka suorasti tai epäsuorasti ovat yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön. Tietosuoja-asetusta täydentää muut säännöt siitä, miten esimerkiksi potilastietoja käsitellään (potilastietolaki) sekä salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskevat lait.

Tämän asiakirjan tarkoitus on antaa tietoa siitä, miten Levada Fysio käsittelee henkilötietojasi. Jos sinulla on kysymyksiä aiheeseen liittyen voit kääntyä Hanna Penttalan puoleen, info@levadafysio.fi

Henkilötietovastaava

Levada Fysio vastaa hoitokontaktien yhteydessä käsiteltävistä henkilötiedoista. Levada Fysion yhteystiedot ovat seuraavat.

Y-tunnus: 1993352-1

Osoite: Raatihuoneenkatu11, 68600 Pietarsaari

Puh.nro: 050-5885122

sähköposti: info@levadafysio.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Levada Fysio käyttää antamiasi tietoja jotta hoitosi olisi laadukasta ja turvallista. Tietoja käsitellään myös järjestelmällisessä ja jatkuvassa potilasturvatyössä. Tiedot kirjataan hoitojakson aikana tarpeen mukaan järjestelmään. Tiedot toimivat myös sinulle informaation lähteenä.

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on yleinen etu, koska terveys- ja sairaanhoito ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta oleellisia toimintoja. Levada Fysion toimintaa valvoo Valvira.

Säilytysaika

Levada Fysio poistaa tietosi Potilasturvalain mukaisesti, eli aikaisintaan kymmenen vuotta viimeisimmän kirjauksen jälkeen.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää henkilötietojesi käsittelystä. Sinulla on myös, Potilasturvalain puitteissa, oikeus saada henkilötietosi korjattua tai poistettua, vaatia niiden käytön rajoittamista, sekä joissain tapauksissa oikeus vastustaa niiden käsittelyä. Voit olla oikeutettu korvauksiin mikäli tietojesi käsittelyssä rikotaan Potilastietolakia.

Tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain tapauskohtaisesti suostumuksellasi.

Lainmukainen ilmoitusvelvollisuus

Joissain tapauksissa laki velvoittaa Levada Fysion luovuttamaan tietoja. Tällainen ilmoitusvelvollisuus pätee ainoastaan potilaan suostumuksella, tai muulla lakiin kirjatulla perusteella (esim. viranomaispyyntö).

Rekisterin suojauksen perusteet

Kaikkia tietoja, niin sinun antamia kuin meidän kirjauksia, koskee Potilasturvalain edellyttämät salassapitosäädökset.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä Tietosuojavaltuutetulle valitus Levada Fysion henkilötietojen käsittelystä.

Lain edellyttämät tiedot

Potilasturvalaki edellyttää että potilaskertomus sisältää tietyt tiedot. Edellytetyt tiedot ovat, henkilöllisyytesi, hoidon oleelliset taustatiedot, toiminnan tekemät arviot, tehdyt suunnitelmat sekä suoritettavat toimenpiteet. Edelleen vaaditaan että ilmoitamme mitä tietoja olemme antaneet sinulle potilaana, annetut hoitovaihtoehdot, annetut todistukset ja lähetteet, sekä tulevat ja lähtevät asiakirjat.

Tietojen luovuttaminen kolmanteen maahan

Ainoastaan potilaan suostumuksella tai muulla lakisääteisellä perusteella (esim. viranomaispyyntö).

YHTEYSTIEDOT

Raatihuoneenkatu 11, Kerros 3
68600 Jakobstad

+358(0)50 5885 122
info@levadafysio.fi

Tietoturvaseloste

SOCIAL MEDIA

   

2019 © Levada Fysio. All rights reserved.
Web made by Gloo Creative Studio